biuro zgłoszeń odbioru odpadów/obsługa systemu BDO:  86 217 06 17

właściciel:  660 733 521

kierownik/logistyka:  789 390 267

sprzedaż/skup surowców wtórnych:  508 585 666

Obsługa systemu gospodarowania odpadami - Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) 

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę systemu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO)  – bazy danych usprawniającej system gospodarowania odpadami. Zapewniamy wszechstronną pomoc w obsłudze systemu BDO obejmującą: rejestrację podmiotów w BDO, sporządzanie zamówień na odbiór odpadów, operowanie statusami KPO (karty przekazania odpadów), wprowadzanie KPO do ewidencji, prowadzenie ewidencji odpadów, opakowań i reklamówek oraz sporządzanie sprawozdań.

Zakres obsługi dopasowany do indywidualnych potrzeb

Naszym Klientom gwarantujemy zakres obsługi BDO dopasowany do indywidualnych potrzeb. Zapewniamy obsługę systemu gospodarki odpadami w pełnym lub wybranym aspekcie. Na bieżąco śledzimy również wszystkie zmiany w przepisach dotyczących BDO, by móc informować Państwa o istotnych z perspektywy Waszej działalności zmianach w prawie i wdrażać niezbędne aktualizacje w systemie.

 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków.

Czym jest rejestr BDO?

Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na polski rynek. Stanowi integralną część bazy danych o opakowaniach i produktach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO służy do gromadzenia informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Zacznijmy od tego, kto musi zarejestrować się w BDO.

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Zobowiązani do wpisu do rejestru BDO to przedsiębiorcy którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterię lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE)

Rejestr dotyczy również sklepów oraz hurtowni, którzy udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Należy w tym przypadku złożyć roczne sprawozdanie o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów). Do rejestru nie zalicza się natomiast toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych.

Kto powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem, o tym, czy firma powinna złożyć wniosek do rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalność oraz jednocześnie zakres tej działalności.

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, do rejestru BDO wpisują przedsiębiorców na ich własny wniosek bądź z urzędu (jeśli wniosek nie zostanie złożony). W związku z tym nie ma potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Na stronie BDO znajduje się interaktywny formularz, przez który możemy sprawdzić, czy jesteśmy objęci obowiązkiem rejestrach do rejestru BDO.

Kiedy należy się zarejestrować w BDO?

Jeśli twoja działalność podlega wpisowi do rejestru BDO należy uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Po złożeniu poprawnego i kompletnego wniosku o wpisanie do rejestru BDO marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpisanie do rejestru. Wniosek składa się poprzez formularz elektroniczny na stronie BDO. Należy wypełnić tylko ten dział, który dotyczy naszej działalności.

Przy rejestracji wymagana jest opłata. Należy ją wpłacić na rachunek bankowy do właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłata jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. W związku z tym, jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Podczas gdy nie jesteś mikroprzedsiębiorcą kwota do zapłaty to 300 zł. Opłatę należy odnawiać co rok do końca lutego każdego roku.

Sprawozdanie BDO – do kiedy?

Roczne sprawozdanie należy złożyć elektronicznie, poprzez konto w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponad to jeśli w ciągu roku zostanie zakończona działalność sprawozdanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Co grozi za brak rejestracji?

Za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO grożą sankcje które dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjna kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.


Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do bazy danych odpadowych,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka przy rejestracji w bazie danych odpadowych (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).


Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • brak złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • brak złożenia wniosku o zmianę wpisu,
 • brak złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie:

 • przechowywał przez 5 lat od momentu rejestracji, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa.