biuro zgłoszeń odbioru odpadów/obsługa systemu BDO:  86 217 06 17

właściciel:  660 733 521

kierownik/logistyka:  789 390 267

sprzedaż/skup surowców wtórnych:  508 585 666

Akty prawne

Informujemy, że z dniem 23.01.2015 r weszły w życie rozporządzenia do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
(z opracowaniem na podst. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888,1238, z 2014 r. poz. 695, 1101), która jednoznacznie wytycza OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARZY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy występujące w w/w ustawie tj.:

 • posiadacza odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną , osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą w posiadaniu odpadów; domniemywa się , że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
  (każdy przedsiębiorca i producent jest wytwórcą odpadów)
 • składowanie odpadów – posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
  (składuj odpady w jednym miejscu a my przyjedziemy i je odbierzemy)
 • przeniesienie odpowiedzialności – oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; (podpisując z nami umowę przenosisz na nas odpowiedzialność za swoje odpady)
 • transport odpadów – w najbliższym okresie zostanie stworzona Krajowa Baza Rejestru pojazdów firm , które posiadają zezwolenia na transport odpadów co istotnie wpłynie na wywiady kontrolne (Policja, WIOŚ); (po zgłoszeniu telefonicznym sami przyjedziemy i odbierzemy twoje odpady)
 • zasada zanieczyszczający płaci – wytwórca odpadów ponosi pełne koszty gospodarowania odpadami;
 • rejestr posiadaczy odpadów – firma nasza będzie prowadzić rejestr posiadaczy odpadów , co następnie będzie przekazywane kwartalnie do WIOŚ i ARiMR;
  (będziemy cię informować o zmianach w prawie ochrony środowiska)
 • mieszanie odpadów niebezpiecznych z bezpiecznymi – za tego rodzaju wykroczenie posiadacz odpadów podlega bardzo wysokiej karze pieniężnej;
  (nauczymy cię prawidłowego segregowania swoich odpadów)
 • prowadzenie ewidencji odpadów – za braki w dokumentacji posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 10 000 zł